Constantin EntertainmentOCHRONA DANYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że:


PODSTAWOWE INFORMACJE
Administratorem Pani/Pana danych Constantin Entertainment Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-959) przy ul. Biedronki 55, zwana w dalszej części „Administratorem”.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iodo@constantin-entertainment.pl

Administrator przetwarza dane osobowe:

 • osób zgłaszających się do castingu do filmów, seriali i programów, których producentem jest Administrator,osób, które
 • wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Administratora,
 • osób prowadzących korespondencję z Administratorem z własnej inicjatywy, np. w związku z zadanym pytaniem poprzez stronę internetową,
 • osób, z którymi Administrator zawarł lub zamierza zawrzeć umowę (dalej: „Kontrahenci”),
 • osób będących pracownikami Kontrahentów Administratora (niezależnie od formy zatrudnienia oraz formy prawnej Kontrahenta), którzy zostali wyznaczeni przez Kontrahenta jako osoby odpowiedzialne za współpracę z Administratorem lub za jej nawiązanie (dalej „Przedstawiciele”).

 

DANE OSOBOWE KONTRAHENTÓW I PRZEDSTAWICIELI

Od momentu pozyskania danych osobowych Kontrahentów (będących osobami fizycznymi) i Przedstawicieli, Administrator przyjmuje funkcję administratora ich danych osobowych w rozumieniu RODO.

Administrator może przetwarzać następujące dane Kontrahentów i Przedstawicieli: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych). Ponadto, Administrator może przetwarzać dane Kontrahentów takie jak PESEL, NIP, REGON, adres siedziby – na potrzeby identyfikacji Kontrahenta jako strony umowy oraz na potrzeby obowiązków związanych z przepisami o rachunkowości.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Przedstawicieli jest uzasadniony interes Administratora – możliwość nawiązania i kontynuowania współpracy lub kontaktu z Kontrahentem, za pośrednictwem Przedstawiciela (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku Kontrahentów podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Kontrahentem lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta przed zawarciem umowy.

Dane Osobowe Przedstawicieli i Kontrahentów będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem a Kontrahentem lub ustania współpracy pomiędzy Przedstawicielem i Kontrahentem. Dane Osobowe mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także w przypadku, gdy Administrator uzna, że nie są mu one już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu (kontaktu z Kontrahentem).

Dane Osobowe nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wynikającym z punktu poprzedzającego, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą z Kontrahentem lub jego Przedstawicielem. Administrator informuje, że jest zobowiązany do przechowywania ksiąg rachunkowych (które mogą zawierać dane osobowe Kontrahentów i Przedstawicieli) przez okres 5 lat, zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości,


Dane Osobowe Przedstawicieli i Kontrahentów mogą zostać udostępnione przez Administratora:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, świadczącym dla Administratora usługi, tj.: podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne, świadczącym obsługę prawną, rachunkowo-księgową, marketingowo-ofertową, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo– administracyjną;
 • innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych.
 • Ponadto odbiorcami mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także niezależnym od Administratora), jeżeli Przedstawiciel/Kontrahent udostępnił je w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragnął, aby Administrator udostępniał te dane innym podmiotom w sprawach służbowych.

W stosunku do Kontrahentów, którzy zawarli z Administratorem umowę na wykorzystanie ich utworów, wizerunku lub artystycznych wykonań na potrzeby programów, filmów lub seriali realizowanych przez Administratora, Administrator informuje ponadto, że:

 • Dane osobowe będą również przetwarzane w celu realizacji autorskich praw osobistych (obowiązek oznaczania utworu lub artystycznego wykonania imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem twórcy) oraz w celu ustalenia i rozliczenia tantiem w związku wykorzystywaniem utworu lub artystycznego wykonania.
 • Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania umowy, a po jej wykonaniu będą nadal przetwarzane w zakresie niezbędnym do eksploatacji wizreunku/dzieła wykonanego w ramach umowy, w tym: w celu udokumentowania, że Administrator nabył odpowiednie prawa pozwalające na wykorzystywanie stworzonego dzieła w sposób zgodny z umową oraz w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami w tym zakresie - przez okres obowiazywania praw lub licencji, przyznanych Administratorowi na mocy Umowy,
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zaangażowym w produkcję filmową/telewizyjną, w tym dystrybutorom, koproducentom i i podmiotom eksploatującym film/program/serial (w celu i w zakresie związanym z eksploatacją wizerunku/dzieła określonego w Umowie oraz w celu realizacji autorskich praw osobistych) a także mogą być przekazywane organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (w celu i w zakresie związanym z ustaleniem i rozliczeniem tantiem).

 

DANE OSOBOWE OSÓB NAWIĄZUJĄCYCH KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez kontaktowe adresy email i formularze zamieszczone w na stronie internetowej Administratora. W przypadku, gdy ramach wysyłanej do Administratora wiadomości przekazywane są dane osobowe, administratorem tych danych osobowych jest Administrator.
Dane osobowe są przetwarzane w związku z wysłaną do Administratora wiadomością. Przetwarzane są wyłącznie takie dane osobowe, które zostały podane w wysłanej wiadomości. Wiadomości wysyłane do Administratora nie powinny zawierać danych osobowych, które nie są niezbędne do załatwienia sprawy.
Dane osobowe zawarte w korespondencji zostaną usunięte najpóźniej w terminie 12 miesięcy od uznania, że sprawa została załatwiona, chyba że będą istnieć inne podstawy przetwarzania, np. obowiązek prawny Administratora lub umowa zawarta z Administratorem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wnieść o usunięcie swoich danych zawartych w korespondencji prowadzonej z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres wskazany w pkt 2 powyżej.
Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – prowadzenie korespondencji i udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane poprzez email lub formularz kontaktowy.
Dane osób prowadzących korespondencję z Administratorem mogą zostać udostępnione podmiotom wskazanym w pkt 9.
 
 

DANE OSOBOWE OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY ADMINISTRATOROWI ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH

Poprzez swoją stronę internetową Administrator umożliwia zapisanie się do bazy aktorów i statystów, za pomocą której Administrator przeprowadza castingi do programów, filmów i seriali.
Zapisanie się do bazy wymaga wypełnienia formularza, w tym przesłania plików ze zdjęciem lub filmem zawierającym wizerunek. Dane osobowe podane w formularzu będą służyć wyłącznie przeprowadzaniu castingów.
Zabronione jest przesyłanie przez formularz danych innych osób bez ich wyraźnej zgody.
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej w formularzu (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Odbiorcami danych mogą być podmioty wskazane w pkt 9 oraz inne podmioty zaangażowane w realizację filmu/programu serialu (w tym producenci, koproducenci, agencje aktorskie) – w zakresie niezbędnym do realizacji castingu.
Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
Administrator usunie dane z bazy w momencie odwołania zgody, chyba że zaistnieje inna przesłanka do przetwarzania danych osobowych, o czym niezwłocznie poinformuje osobę odwołującą zgodę. Administrator może także usunąć dane z bazy w przypadku braku kontaktu z daną osobą przez okres 3 lat od wypełnienia formularza. W przypadku, gdy Administrator posiadać będzie adres email osoby zgłaszającej się do bazy, przed usunięciem danych prześle w formie email wiadomość z prośbą o potwierdzenie aktualności danych i deklarację chęci pozostania w bazie - pod rygorem usunięcia z bazy.
Postanowienia pkt. 18-22 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (marketing produktów i usług), a dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRE PODAŁY SWOJE DANE OSOBOWE

Każdej osobie, które dane przetwarza Administrator, przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia uzasadnionego sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.


Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celów, o których mowa w niniejszym dokumencie. W niektórych przypadkach może być obowiązkowe, gdy na przykład przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres wskazany w pkt 2 powyżej.
ablehnen OK, gerne

Zur Analyse und Optimierung unserer Webseite nutzen wir Analyse- und Statistik-Cookies sowie Funktionen von Google Analytics. Sind Sie damit einverstanden? Weitere Informationen sowie Informationen zum Widerruf entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung